Вимоги до мотиваційного листа


Мотиваційний лист передбачає такі складники:

1) вступ (звернення, особисті дані вступника, назва мотиваційного листа);
2) основна частина;
3) висновки.

Основну частину можна викладати на власний розсуд, однак бажано, щоб вона містила:

- міркування про кар’єрні прагнення, на основі яких було обрано саме цю освітню програму, про кар’єрний план (очікування вступника, коли отримає диплом НАВС), про те, як обрана освітня програма допоможе розвинути його потенціал;
- інформацію про навички, знання, особистісні риси, які можуть допомогти вступнику досягти успіху в обраній сфері.

Мотиваційний лист подають українською мовою, дотримуючись норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Лист має бути лаконічним і чітким. Абзацний поділ тексту мотиваційного листа повинен збігатися зі структурними частинами. Заголовок листа має містити назву «Мотиваційний лист», назву закладу вищої освіти – Національна академія внутрішніх справ, відомості про автора листа (імʼя та прізвище особи, яка пише мотиваційний лист, електронну адресу, номер мобільного телефону).

Акцентуємо увагу на тому, що слід надавати правдиві персональні дані та фактичні відомості про вступника, які він вважає за необхідне оприлюднити для підтвердження та аргументації власних переваг як кандидата на навчання та за які він несе відповідальність (імена, прізвища, дати, назви, події, документи тощо).

Під час розгляду мотиваційних листів ураховують такі критерії:

1. Визначеність мотиваційної сфери вступника щодо майбутнього фаху, наявність роздумів щодо правильності професійного самовизначення, здатності до самореалізації в професії, бачення себе в перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця.
2. Наявність принаймні одного доречного прикладу з власного життя або прикладу подій з історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали вступника обрати цю спеціальність.
3. Здатність інтерпретувати ідеї, реалії, ситуації, формулювати власні висновки, значущі для особистісного та професійного становлення (увагу слід зосереджувати передусім не на особистості вступника, а на його здатності стати успішним здобувачем обраної освітньої програми, реалізуючи власний досвід взаємодії із соціальним оточенням, окреслюючи перспективи розвитку).
4. Логічність і послідовність викладу.
5. Несуперечливість висновків, аргументів і прикладів.
6. Грамотне мовне оформлення.

Академія проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту й забезпечує доступ до результатів такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції.

Мотиваційні листи з ознаками плагіату потрапляють у кінець списку результатів розгляду мотиваційних листів.

Переглянуто: 53898